20/11 Tri ân 3 người thầy vĩ đại

20/11 Tri ân 3 người thầy vĩ đại

20/11 Tri ân 3 người thầy vĩ đại. 20/11 năm nay đối với Long là một ngày đặc biệt và nhiều ý nghĩa. Nó kỷ niệm hơn 1 năm Long đã đi sâu vào tâm chân thật để thấu ngộ từ sâu bên trong. Nó cũng là kỷ niệm hành trình hơn 12 năm Long…