Tập luyện quá sức & dấu hiệu nhận biết

Tập luyện quá sức & dấu hiệu nhận biết

Tập luyện quá sức – Dấu hiệu nhận biết bạn đã thực biết và quan tâm. Ngày hôm bữa, Long có hỗ trợ một lớp cộng đồng online. Sau khi tập, có chị đặt cho Long câu hỏi về việc tập luyện. Chị tập nhiều lớp, mỗi lớp lại vài tiếng thì có quá sức…